Villaförsäkring vs Hemförsäkring: Vad är skillnaden mellan dessa försäkringar?

villaförsäkring vs hemförsäkring
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 4 mars 2020 •  6 min

Får att göra skillnaden mellan villaförsäkring och hemförsäkring enkel att förstå kan man säga så här. Din hemförsäkring täcker de saker som du har i hemmet medan villaförsäkringen omfattar ditt hus och trädgård, det vill säga saker du normalt inte tar med om du flyttar.

Men det är en förenkling, de båda försäkringarna täcker mer än detta och det finns dessutom undantag hos båda som inte täcks. Så det bästa är nog att titta lite närmare på dem.

Vilken försäkring ska du teckna?

En hemförsäkring bör du alltid ha oavsett vilken form av boende du har. Villaförsäkring ska du däremot bara teckna om du äger ett hus, gård eller villa.

De flesta försäkringsbolag har idag försäkringspaket om du äger ett hus där både villa och hemförsäkring ingår. Men om du inte har några egna saker i huset, t.ex för att du hyr det kan du också teckna en separat villaförsäkring.

Vilket skydd ger villaförsäkringen?

I din villaförsäkring ingår ett egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Då de sista två även ingår i en hemförsäkring går vi igenom dem senare, i samband med att vi tittar på den försäkringen.

Skulle ditt hus eller tomt skadas kan villaförsäkringen betala de reparationer som behövs för att återställa dem eller ge en viss ersättning för att bygga ett nytt hus. Även andra skador, t.ex på en nedgrävd pool eller fast monterad parabolantenn ersätts.

Då huset är vad som kallas fullvärdesförsäkrad innebär detta att alla kostnader får att återställa byggnaden efter att din självrisk och åldersavdrag dragits av ersätts. Åldersavdrag innebär normalt sett att ytbeläggningar som tapeter, takpannor, fast inredning och liknande ersätts med en mindre del av vad det kostar att återställa dem, ju äldre de är.

Skadeorsaker som ersätts är bland annat brand, vattenskador, skadegörelse och naturskador som t.ex översvämning eller jordskalv.

Skador på tomten ersätts upp till ett maximalt belopp, men det finns flera undantag då din försäkring inte gäller. Exempel på detta är om skadan orsakats av stigande vattenyta eller slagregn.

Hemförsäkringen, vad skyddar den mot?

Med en hemförsäkring har du ett flertal skydd, de flesta tänker nog på skyddet mot stöld och reseskyddet men det täcker så mycket mer. Vi ska här gå igenom de olika delarna.

Egendomsskydd

Detta ger dig ersättning om de saker du har i din bostad stjäls eller förstörs genom t.ex brand eller vattenskada. Det täcker även viss egendom som förvaras utanför hemmet som i ett förråd eller i din bil även om ersättningen kan bli lägre..

Ersättningen baseras på det värde sakerna har i dagsläget, inte vad de kostar att skaffa nya. I ett flertal fall finns en fastställd procentuell minskning beroende på hur gamla de är, detta gäller t.ex datorer, cyklar och kameror.

För att få ersättning åligger det dig att visa att du har haft sakerna, så dyrare saker ska du spara kvitto på och gärna fotografera. Tänk bara på att spara detta på ett annat ställe så de inte förstörs vid t.ex en brand. Mer vanliga saker som kläder betalas ofta ut efter en schablon.

Reseskydd

Med ett reseskydd ersätts kostnader du får för vård till följd av akut sjukdom eller olycka på din semesterresa. Skulle det anses nödvändigt betalas även hemtransport med ambulansflyg. Även akut tandvård kan ersättas, då till ett mindre belopp.

Du ska vara medveten om att vissa aktiviteter inte täcks av försäkringen, t.ex kampsport, dykning med tub och fallskärmshopp. Så kontrollera detta innan din resa.

Ansvarsskydd

Detta liksom rättsskyddet ingår också i en villaförsäkring, så skulle du sakna hemförsäkring kan du ändå ha dessa skydd. Ansvarsskyddet ger ersättning om någon kräver dig på ett skadestånd. Du ska då aldrig erkänna ansvar utan istället lämna över det hela till ditt försäkringsbolag.

De sköter då all utredning, förhandlingar med motparten och för din talan i eventuell domstol. De står då också kostnaden för det senare. Skulle det då visa sig att du ska betala skadestånd betalar ditt bolag detta.

Några undantag när detta inte gäller finns, bland annat om du vållat skadan med uppsåt.

Rättsskydd

Skulle du behöva juridiskt ombud i ett tvistemål kan detta ge ersättning för kostnader för att anlita denne. Här finns ett maximalt belopp som betalas ut och ofta ett högsta antal timmar. För att ersättas ska ombudet ha en viss juridisk kompetens som anges i försäkringsavtalet.

Överfallsskydd

Om någon utför en brottslig gärning mot din person, t.ex misshandel, olaga hot eller sexualbrott kan du få ersättning. Ersättningarna här har ett fastställt belopp som skiljer sig åt beroende på vad som drabbat dig.

Undantag då ersättning inte betalas ut är om du skadats i samband med att du utfört brottslig gärning eller om gärningsmannen är medförsäkrad i din hemförsäkring.

Sammanfattning

Skillnaden mellan en villaförsäkring och en hemförsäkring är vad de ger ersättning för.

I hemförsäkringen ingår också ett skydd för kostnader vid akut sjukdom eller olycka under din semester. Den kan ersätta skadestånd du drabbas av liksom vissa advokatkostnader. Du kan också få ersättning från den om du utsätts för brott mot din person.

En hemförsäkring bör du alltid teckna oavsett boendeform medan villaförsäkringen bara behövs när du bor i egenägd hus.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa