Vad ingår i Hemförsäkring?

av Mikael Boman
| Uppdaterad: 30 januari, 2020

  Din e-post

Genom att ange din mailadress samtycker du till att få utskick från Tjäna Pengar. Vi respekterar din integritet och premunationen kan avslutas när som helst.

Start / Försäkring / Vad ingår i Hemförsäkring?

Vet du vad din hemförsäkring kan ge ersättning för? Många av oss kanske bara tecknar en utan att närmare sätta sig in i vad som ingår i en hemförsäkring.

Att du kan få ersättning om du blir sjuk under din resa och att den täcker dina saker vid stöld och t.ex brand tror vi nog de flesta veta. Men detta är inte alltid fallet, och försäkringen ger dig dessutom skydd vid andra situationer. Så låt oss titta närmare på vad som ingår.

Detta skydd har du alltid

I samtliga hemförsäkringar ingår egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Men vad betyder det egentligen? Låt oss gå igenom dem en och en.

Egendomsskyddet

Denna del av din försäkring ger ett skydd för ditt lösöre. Med lösöre menas de saker du har som du kan flytta mellan olika platser, så t.ex din bostads väggar och tak ingår inte i detta. Det kan ge ersättning om dina saker stjäls eller förstörs genom olyckshändelse, och kan dessutom ge ersättning för merkostnader i samband med vissa skador.

Ersättningen du kan få ska motsvara det marknadsvärde som de förstörda sakerna har. Du får alltså inte ut vad de kostade vid inköpet. I många fall tillämpas ett så kallat åldersavdrag. Detta innebär att man utgår från vad en likvärdig vara kostar idag och därefter gör ett avdrag på detta som blir större ju äldre varan är. Andra saker, t.ex konst och antikviteter värderas till aktuella försäljningspriser för jämförbara föremål.

 • Vid stöld ersätts de saker som försvunnit från din bostad. Dessutom får du ofta ersättning om saker stjäls på andra platser. Detta som kallas bortaskydd kan innefatta stöld från din person, från din bil, fritidshus och förråd.

För att ersättning ska betalas ut krävs att någon tagit sig in i dina utrymmen olovligt. Skulle du frivilligt släppt in någon eller lånat ut nyckeln så gäller inte ditt egendomsskydd.

Stöldbegärlig egendom, t.ex smycken, kontanter och bärbara datorer kräver ofta att du varit särskilt aktsam för att få ersättning. Det kan dessutom ha en begränsning i det värde som ersätts och ingår normalt sett inte i ditt bortaskydd. Här bör du se vad som anges om stöldbegärlig egendom i dina försäkringsvillkor.

 • Om dina saker skulle blivit förstörda genom t.ex brand, vattenskador. Här finns ofta särskilda föreskrifter som du måste följa för att försäkringen ska ge full ersättning. Till exempel att du inte får lämna levande ljus obevakade och ska stänga vattenkranen när du använt den. Försäkringsbolaget kan välja att låta reparera föremål om de vill.
 • Merkostnader som uppkommer om din bostad blir helt eller delvis obrukbar, t.ex vid en brand kan du få ersättning för. Det kan gälla hotellboende och restaurangmat under tiden bostaden repareras. Observera att dessa kostnader normalt sett måste godkännas i förväg av försäkringsbolaget.

Egendomsskyddet gäller normalt sett inte om du orsakat skadan uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet. Ersättningen kan också minskas eller utebli om du inte gjort vad du kan för att minimera skadan. Ett exempel på detta är att om det brinner så måste du larma brandkåren om du inte ser att du själv kan släcka.

För att du ska få full ersättning är det viktigt att du inte har ditt hem försäkrat till ett för lågt belopp. Om försäkringsbolaget finner att du bara har ditt hem försäkrat till t.ex halva det värde det har får du bara halva marknadsvärdet vid en stöld i ersättning.

Det kan också vara bra att ha foton, speciellt på lite mer värdefulla föremål som du äger. Dessa bör du förvara på en annan plats än i ditt hem, då dokumentationen vid t.ex en brand kan förstöras. Detta kan underlätta din bevisning vid ett försäkringsärende.

Reseskyddet

En viktig sak att vara medveten om är att detta inte gäller om du reser i tjänsten eller på något sätt utför förvärvsarbete under din resa.

Din hemförsäkrings reseskydd ersätter kostnader som uppkommer vid sjukdom, olycka eller en nödsituation under en resa. Ibland ingår även ersättning vid förseningar på din resa och bagage som kommer bort, men ofta behövs en tilläggsförsäkring för detta.

Även andra delar av din försäkring kan du ha nytta av under din resa. Både ansvarsskyddet och överfallsskyddet gäller normalt, och ibland även rättsskyddet.

Reseskyddet gäller under ett begränsat antal dagar, antalet kan skilja sig åt, men normalt är det de första 45 dagarna av resan som täcks.

Ofta finns begränsningar som att sjukdomen som orsakar kostnaderna inte får vara känd innan resan. Sker en akut försämring av denna som inte kunnat förutsägas kan du dock ändå få ersättning. Likaså ger sjukdom förorsakad av alkohol eller narkotika inte ersättning.

Även sjukdom eller olycka till följd av vissa aktiviteter, t.ex kampsport och fallskärmshoppning ger inte rätt till ersättning. Därför är det viktigt att du kontrollerar dina försäkringsvillkor innan resan.

Ersättningar till följd av sjukdom eller olycka

Råkar du ut för en olycka eller blir akut sjuk under din resa får du ersättning för de kostnader detta medför. I detta ingår läkarkostnader, behandling, sjukhuskostnader, läkemedel och vid behov hemtransport med ambulansflyg. Akut tandvård kan också ersättas, men då bara med ett begränsat belopp.

Oftast ska eventuella kostnader för behandling och ambulansflyg om så är möjligt först godkännas av försäkringsbolagets läkare. De kan också ibland kräva att du återvänder till Sverige för behandling.

Ersättning vid nödsituation

Skulle ditt tillstånd vara livshotande kan närstående efter godkännande få betald resa och uppehälle för att komma till dig.

Om du på grund av att en närstående blir svårt sjuk eller avlider behöver avbryta resan ges ersättning ut. Detta gäller också om det är en närstående till din medresenär. Du får också avbryta resan om ditt hem i sverige skadas svårt.

Om en försäkrad skulle omkomma lämnas ersättning för hemtransport av den avlidne eller begravningskostnader där det hänt.

Ansvarsskyddet

Med ett ansvarsskydd hjälper ditt försäkringsbolag dig om någon skulle kräva dig på skadestånd. De utreder då om du varit vållande, förhandlar med motparten samt sköter och betalar eventuella rättegångar. Skulle du anses vållande och skadan täcks av försäkringen betalar de skadeståndet.

Ta aldrig på dig ansvaret

Precis som hos de andra skydden i din försäkring finns det begränsningar i vilka situationer du kan få ersättning. En av de viktigaste är att du inte själv ska godkänna att du orsakat en skada. Du ska istället meddela ditt försäkringsbolag som får utreda saken.

Det finns också andra undantag som du finner i avtalet, t.ex att ansvarsskyddet inte gäller om saken det gäller inträffat under förvärvsarbete eller skadan orsakats uppsåtligt.

Det finns alltid en gräns för hur mycket som ersätts. Hos t.ex IF är detta 5 miljoner för personskada och 5 miljoner för sakskada per skadetillfälle.

Rättsskyddet

Skulle du hamna i ett tvistemål av den art som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen kan du få ersättning för anlitande av ett juridiskt ombud.

Normalt sett måste du haft en hemförsäkring under en sammanhängande period av två år för att utnyttja skyddet. Du behöver dock inte haft samma försäkringsbolag hela tiden.

Det finns en mängd olika situationer då rättsskyddet inte gäller, därför bör du se igenom ditt försäkringsavtal. Några undantag är tvister som har samband med yrkesutövning eller förvärvsverksamhet och lån till någon för användning i förvärvsverksamhet.

Du bör även se i ditt avtal vad som krävs av ditt ombud för att du ska få ersättning, det finns fastställda krav på detta.

Rättsskyddet har precis som ansvarsskyddet ett maximalt ersättningsbelopp, hos IF är detta 250 000 kr och maximalt 100 timmars arbete ersätts.

Överfallsskyddet

Detta ger dig ersättning om du utsätts för brott mot din person. Några situationer är undantagna, t.ex om du blivit drabbad i tjänsten eller om förövaren är medförsäkrad i din försäkring.

Oftast finns fastställda ersättningsbelopp beroende på vad du utsatts för. Hos t.ex IFs hemförsäkring är ersättningarna de följande:

 • Olaga hot 5 000 kr
 • Misshandel 8 000 kr
 • Rån 8 000 kr
 • Grov misshandel/grovt rån 15 000 kr
 • Grov misshandel med livshotande skada 70 000 kr
 • Ofredande om du är under 18 år 5 000 kr
 • Sexuellt ofredande eller sexuellt utnyttjande av barn 10 000 kr
 • Sexuellt övergrepp mot barn 30 000 kr
 • Grovt sexuellt övergrepp mot barn 50 000 kr
 • Våldtäkt 100 000 kr Försök till våldtäkt 50 000 kr
 • Våldtäkt om du är under 18 år 150 000 kr
 • Försök till våldtäkt om du är under 18 år 75 000 kr
 • Oaktsam våldtäkt 50 000 kr
 • Dödsfallsersättning till dödsboet 30 000 kr.

Tilläggsförsäkringar

I vissa mer omfattande, oftast dyrare, hemförsäkringar ingår också allriskförsäkring och en utökad reseförsäkring. Om de inte ingår går de oftast att köpa som ett komplement.

Allriskförsäkring

Denna som ofta kallas drulleförsäkring ger dig ett skydd mot skador som orsakats av otur och skett plötsligt och oförutsett. Om du skulle tappa din mobil i backen och den går sönder eller du råkar stöta till ett bord och den dyra vasen som står på den faller till golvet och går i tusen bitar.

Högsta belopp som täcks av försäkringen varierar mellan olika bolag, men ofta rör det sig om ca 50 000 kr.

Utökad reseförsäkring

Med detta kan du få ersättning om ditt flyg blir försenat eller inställt och om bagaget blir försenat eller försvinner. Du kan också få tillbaks dina kostnader om du måste avbeställa resan på grund av din, medresenärs eller er närstående drabbas av olycka, svår sjukdom eller dödsfall. Även andra skydd kan ingå vilka kan variera mellan olika bolag.

Sammanfattning

I din hemförsäkring ingår:

 • Egendomsskydd som ger dig ersättning för dina saker vid stöld eller om de förstörs vid t.ex brand eller vattenskada.
 • Reseskydd som ersätter vårdkostnader och nödvändig hemtransport vid akut sjukdom och olycka.
 • Ansvarsskydd som kan ersätta skadestånd du drabbas av.
 • Rättsskydd som ersätter kostnad för ett juridiskt ombud vid vissa tvistemål.
 • Överfallsskydd som ger dig ersättning om du drabbas av vissa brott mot din person.

Tänk på att villkoren för dessa skydd har begränsningar, t.ex så får du oftast ingen ersättning om en skada skett i ditt förvärvsarbete. Så ett bra råd är att läsa igenom just ditt försäkringsavtal.