Vad är en Hemförsäkring?

vad är en hemförsäkring
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 31 januari 2020 •  6 min

Om du precis är på väg att flytta till ditt första egna boende har du säkert hört någon säga: Du måste skaffa en hemförsäkring.

Men vad är en hemförsäkring? Och vilket skydd en sådan ger?

Jag tror till och med att många som redan har en hemförsäkring inte riktigt vet svaren på detta.

Vet du inte vilket skydd du har riskerar du att missa att få ersättning, då du aldrig anmäler en skada. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad en hemförsäkring är och vilket skydd som ingår i en sådan.

Ett grundläggande försäkringsskydd

Din hemförsäkring kan ses som en samling försäkringar som ger ett ekonomiskt skydd för dina saker, vård utomlands och skadeståndskrav som riktas mot dig. De delar som alltid ingår i paketet är egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd.

I vissa hemförsäkringar ingår också ett allriskskydd, även kallad drulleförsäkring. Om detta inte ingår finns möjligheten att teckna detta som tillval. Nedan kommer vi att gå igenom de olika delarna och vad de skyddar mot.

Vilka omfattas av hemförsäkringen?

Förutom dig själv gäller försäkringen normalt sett även andra i ditt hushåll som är skrivna på adressen. Barn under 18 år som du har vårdnaden av brukar också omfattas. Du bör dock kolla vad som gäller hos ditt försäkringsbolag, vissa kräver t.ex att de som ska omfattas av försäkringen måste vara inskrivna i avtalet.

Egendomsskydd

Här är det viktigt att vara medveten om att detta täcker den egendom som du har i din bostad, inte bostaden själv. Så om du äger din bostad behöver du också en villaförsäkring eller en bostadsrättsförsäkring. Det är inte bara egendom du äger som täcks av detta. Även saker som du hyrt eller har lånat kan ersättas.

Egendomsskyddet ger ersättning om något stjäls eller förstörs genom en olycka. Det senare kan t.ex vara vid en brand eller ett vattenläckage. Om olyckan gett omfattande skador på din bostad kan du också få ersättning för merkostnader. I dessa kan annat boende ingå, likaså ersättning för restaurangmat om ditt kök skulle vara obrukbart.

Du kan också få ersättning för egendom som finns utanför din bostad, t.ex i din bil, i ett fritidshus eller på din person. Detta kallas bortaskydd, och har vissa begränsningar. Bland annat ersätts inte stöldbegärlig egendom och ersättningen som betalas ut är ofta nedsatt.

Den ersättning du får ska motsvara marknadsvärdet för de föremål som stulits eller kommit bort. Alltså får du inte ut vad det kostar att köpa nya föremål. För en dator som du köpt för tre år sedan för 20 000 kr kanske du bara får 7 000-8 000 kr för. Ersättningen kan dessutom minskas om försäkringsbolaget finner att du varit underförsäkrad.

Reseskydd

Om du under vistelse utomlands skulle behöva sjukhusvård till följd av akut sjukdom eller olycka täcks detta genom ditt reseskydd. Om det anses nödvändigt ersätts också hemtransport med ambulansflyg.

Genom ditt reseskydd kan du också få ersättning om din resa blir försenad eller om ditt bagage kommer på avvägar. Skulle en nära anhörig bli svårt sjuk eller avlida ersätts ofta en hemresa i samband med detta.

Att tänka på när det gäller reseskyddet är att det är tidsbegränsat, oftast till de första 45 dagarna av din resa. Du bör också vara medveten om att vid skador som uppkommer vid vissa särskilt riskfyllda aktiviteter kan försäkringen inte vara gällande.

Ansvarsskydd

Detta skydd ersätter skadestånd för skador till följd av olyckor som du varit vållande till. Du behöver inte heller själv utreda ansvarsfrågan utan detta gör ditt försäkringsbolag.

Rättsskydd

Om du anlitar ett juridiskt ombud vid tvistemål av det slag som kan avgöras i tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen. För att du ska kunna utnyttja det krävs normalt sett att du haft en giltig hemförsäkring i två sammanhängande år. Det är dock inte nödvändigt att det varit med samma försäkringsbolag.

Överfallsskydd

Skulle du råka ut för att bli fysiskt skadad vid ett överfall, eller om du skulle bli offer för ett sexualbrott, där ingen fysisk skada krävs, kan detta skydd ge dig ersättning. Det finns dock ett undantag där ersättning inte utgår, och det är om gärningsmannen är en medförsäkrad.

Allriskförsäkring

Ibland ingår detta i din hemförsäkring, annars går det att teckna som ett tillägg. Denna försäkring som populärt kallas drulleförsäkring täcker oförutsedda skador som t.ex om du tappar din mobil i backen och den går sönder.

Sammanfattning

En hemförsäkring är ett försäkringspaket som täcker stöld eller skador på dina saker, eller de du lånat eller hyrt, till följd av t.ex brand eller vattenskador. Det ger också ett viktigt skydd mot vårdkostnader under din utlandsresa vid sjukdom eller olyckor.

Hemförsäkringen täcker också skadestånd om du varit vållande genom olyckshändelse och i vissa fall kostnader för juridisk hjälp. Skulle du råka ut för ett överfall eller ett sexualbrott kan du också vara berättigad till ersättning.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa