Bästa Hemförsäkringen: Hitta den bästa försäkringen för ditt hem

bästa hemförsäkringen
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 12 februari 2020 •  17 min

Hemförsäkringsguiden

I den här guiden kommer du att hitta svaren på alla frågor du kan tänkas ha om hemförsäkringar. En hemförsäkring är ju en av de viktigaste försäkringarna som du någonsin kommer i kontakt med, så därför har vi sammanställt all information du behöver om hemförsäkringar i denna guide.

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är en kombination av viktiga skydd som alla kan ha nytta av. Genom den får du ett bra, grundläggande skydd för de saker du har i bostaden och i vissa andra utrymmen. Här ingår också en ansvarsförsäkring som kan ersätta skadestånd upp till flera miljoner som du döms till.

Skulle du behöva akut vård under en resa betalar försäkringsbolaget de flesta kostnader som kan uppkomma oavsett om det är ett enkelt benbrott eller en komplicerad hjärtoperation med lång vårdtid.

Hemförsäkringen innebär också att du kan få hjälp med advokatkostnader om du skulle hamna i ett tvistemål samt att du kan få ersättning från bolaget om du råkar ut för ett överfall.

I vissa försäkringar ingår också andra skydd som drulleförsäkring och ett utökat reseskydd.

Något som du bör känna till är att många delar av försäkringen inte gäller om skadan uppkommer i samband med ditt arbete.

Varför ska du ha en hemförsäkring?

Eftersom risken inte är obetydlig att du kan råka ut för de saker som din hemförsäkring ersätter borde alla ha detta skydd. Skulle du sakna försäkring kan kostnaden för t.ex en olycka eller akut sjukdom under din resa innebära miljonkostnader. Dessa kan bli skulder som du eller din familj får dras med resten av livet.

Även de andra sakerna försäkringen täcker kan bli kostsamma för dig. Skulle du anses vara vållande till en personskada med invaliditet som följd kan du dömas till mycket stora skadestånd.

Även om din ekonomiska förlust vid t.ex inbrott i ditt hem ofta är mindre än de som kan uppkomma genom de tidigare nämnda kan de ändå kännas. Och risken för att någon bryter sig in är ganska hög. 2018 skedde 80 000 inbrott i svenska bostäder enligt Brottsförebyggande rådet.

Så skyddet du får med en hemförsäkring är viktigt, och genom att en så stor del av hushållen har denna, och därigenom delar på risken, blir också kostnaden relativt låg.

Lite mer om vad som alltid ingår

Egendomskydd

Egendomsskyddet ersätter dig vid stöld, brand eller vattenskada som drabbar ditt lösöre. Alltså de saker du har i ditt hem som inte hör till själva byggnaden. De ersätter också visst lösöre som du har på andra platser som t.ex i din bil under resa, i gemensamma utrymmen som tvättstuga eller saker du har på dig.

Den ersättning du får ska motsvara sakernas marknadsvärde. Så i allmänhet kan man säga att ju äldre dina saker är, och ju sämre skick de har, desto mindre del av motsvarande föremåls nypris ersätts.

För vissa saker som t.ex datorer och cyklar tillämpar försäkringsbolagen ett fastställt åldersavdrag. Detta innebär att beroende på ålder värderas föremålet till en viss procent av inköpspriset.

Ditt försäkringsbolag har alltid vissa villkor för att du ska ersättas. Dessa kan du hitta i ditt försäkringsavtal.

Vanliga villkor är att vid stöld måste den som gjort detta ha tagit sig in i bostaden olovligen. Du får inte heller lämna din bostad olåst eller ha nyckeln förvarad direkt i anslutning till dörren. Vid stöld utanför bostaden ersätts inte kontanter, andra värdehandlingar eller stöldbegärlig egendom. Undantag från den senare begränsningen är om du utsätts för t.ex rån eller en ficktjuv.

Reseskydd

Skulle du under din semesterresa bli akut sjuk eller behöva vård efter en olycka täcker detta de kostnader som uppkommer. Även akut tandvård kan ersättas, dock bara en mindre summa. Hos IF för att ta ett exempel ersätts tandvård upp till 5 000 kr.

Din ersättning kan gälla såväl behandlingar som sjukhusvistelse och mediciner. Om det skulle behövas kan du dessutom få hemtransport betald, även med ambulansflyg.

Andra saker som ingår är att du kan få ersättning för hemresa om någon närstående där hemma akut skulle bli svårt sjuk eller råka ut för en svår olycka. Även oplanerade hemresor på grund av att din medresenär måste åka hem till följd av sjukdom kan ersättas.

Viktiga begränsningar i reseskyddet som du bör känna till är att sjukdomar eller olyckor till följd av deltagande i vissa aktiviteter är undantagna. De innefattar bland annat kampsport, dykning med tub, fallskärmshopp och vistelse på höga höjder. För mer information kan du se på ditt försäkringsavtal.

Ansvarsskydd

Skulle du bli dömd till skadestånd ersätter hemförsäkringen både personskador och sakskador. Hos IF ersätts dessa upp till 5 miljoner vardera.

Förutom att stå för ditt skadestånd sköter ditt försäkringsbolag även utredning om du varit vållande, förhandlingar med din motpart och hjälper dig vid rättegångar. Vid en rättslig prövning står de även de kostnader det för med sig.

För att försäkringen ska gälla får du aldrig själv ta på dig ansvaret. Du ska istället ta kontakt med ditt bolag så snart du fått veta att någon ställt krav på dig samt följa försäkringsbolagets anvisningar.

Undantag där försäkringen inte gäller är bland annat skador du orsakat uppsåtligt, eller genom brottslig gärning som kan leda till fängelse. Inte heller skador som skett när du framfört bil är ersättningsgrundande. Skador som kan täckas av en villa, bostadsrätts eller fritidshusförsäkring undantas också vanligen.

Rättsskydd

Ditt rättsskydd kan ersätta dig för kostnader för ett godkänt juridiskt ombud vid en tvist. Det måste röra sig om ett tvistemål av den typ som kan prövas av allmän domstol och det får inte röra sig om tvist som uppkommit genom att du utfört en brottslig gärning.

För att ersättning ska komma ifråga får tvisten inte kunna handläggas som småmål, alltså röra sig om mindre än ett halvt prisbasbelopp. I år innebär detta 23 250 kr. Ett undantag från det kravet är vid en tvist med ditt försäkringsbolag då du alltid har rätt till ersättning.

Det finns dessutom ett flertal undantag som du kan läsa om i avtalet, bland annat vissa tvister till följd av ekonomiska transaktioner.

Överfallsskydd

Du får ersättning om du drabbas av misshandel som inte är ringa, rån, våldtäkt eller våldtäktsförsök samt vid olaga hot. Om du är under 18 år ersätts även ofredande, sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande

Om du skulle avlida genom brott kan dödsfallsersättning betalas ut till dina efterlevande. Dessutom ersätts du om en nära anhörig dräps eller mördas.

Några viktiga undantag är om förövaren omfattas av din försäkring samt om brottet riktas mot en grupp av okända människor, t.ex en masskjutning.

Skydd som kan ingå eller tecknas som tillägg

Allrisk

Med detta skydd, också allmänt känt som drulleförsäkring, ersätts du för plötsliga och oförutsägbara skador. Exempel kan vara om din mobil ramlar ur din bröstficka när du råkat böja dig och då går sönder, eller om din son spelar fotboll, får en snedspark, och bollen har sönder en ruta.

Utökat reseskydd

Med ett förbättrat reseskydd kan du t.ex få ersättning om ditt flyg blir försenat, eller ditt bagage kommer på avvägar. Skulle flygförsening göra att du missat ett anslutningsflyg kan merkostnader till följd av detta ersättas. Om du själv missar ditt flyg och det beror på oförutsedda händelser under resan ersätts du också ofta.

Det brukar också ge ersättning för avbokningar du måste göra på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Detta kan ha drabbat dig, närstående eller ditt resesällskap och du måste ha ett intyg från läkare.

I denna försäkring kan också självrisken för hyrbilar ersättas under din resa.

Vad kostar hemförsäkring?

Premien du får betala får en hemförsäkring varierar beroende på flera olika saker. Normala kostnader för en hyreslägenhet med tre rum centralt i en stad som Uppsala ligger mellan 1 000 och 1 500 kr per år. Men låt oss titta närmare på vad som påverkar ditt pris:

Kan du få en billigare försäkring?

Jämför priserna

Eftersom priserna skiljer sig åt mellan olika bolag så lönar det sig alltid att jämföra dem.

Tänk dock på att den billigaste försäkringen kanske inte är den bästa. De kan ha olika maxvärden för lösöre och självriskerna kan skilja sig åt. Dessutom kan ju andra villkor skilja mellan dem. Ha också i minnet att du oftast får rabatt om du har fler försäkringar hos samma försäkringsbolag.

Förbättra ditt stöldskydd

Om du installerar ett godkänt larm eller stöldskyddsmärker dina dyrbarare föremål ger många bolag dig rabatt på din premie.

Är du student?

De flesta bolag har speciella försäkringar för dig som är student. De är anpassade efter dina behov så att t.ex ICAs försäkring bara kostar 69 kronor per månad, men har en drulleförsäkring. Du får också ett längre reseskydd än hos många av de vanliga hemförsäkringarna.

Nackdelen är att de har ett ganska lågt maximalt belopp för ditt lösöre, och bara gäller dig som tecknat försäkringen. Är du sammanboende kan en vanlig hemförsäkring bli billigare.

Försäkring genom facket

Är du medlem i ett fackförbund så har de flesta av dessa en hemförsäkring som ingår i medlemskapet. Då dessa i allmänhet har samma skydd som andra hemförsäkringar, och ibland till och med ett bättre, så slipper du tänka på den utgiften.

Hur gör du om du flyttar?

Om du byter bostad så ska du meddela det till ditt försäkringsbolag. I allmänhet täcker då hemförsäkringen båda bostäderna under 30 dagar. Så allt ditt bohag är skyddat även om du inte flyttar allt på en gång. Om du sköter flytten själv gäller försäkringen även själva transporten.

Se över dina försäkringar

Ditt byte av bostad kan vara ett bra tillfälle att se över ditt försäkringsbehov. Du kanske har haft hemförsäkringen i många år och bara betalat utan att tänka närmare på det.

Om du gått med i facket kanske du är dubbelförsäkrad. Kanske har du skaffat en massa saker sen du tecknade försäkringen, då kanske du har ditt lösöre underförsäkrat. Din försäkring kanske inte längre är den billigaste.

Men kom ihåg att du normalt sett inte kan avsluta din försäkring i förtid, du måste betala fram till dess huvudförfallodag. Undantaget från detta är bara om behovet av en hemförsäkring skulle ha försvunnit. T.ex om du flyttar utomlands, flyttar ihop med någon som redan har en hemförsäkring eller fått en kollektivförsäkring genom ditt fack.

Täcks din inneboende?

Här skiljer det sig åt beroende på vilket försäkringsbolag du har. Hos vissa täcks bara medlemmar av hushållet och dit räknas inte din inneboende. Andra försäkringsbolag kräver bara att någon bor på adressen och är inskriven i avtalet. Då omfattas denne av din hemförsäkring.

Ska du hyra ut bör du kontrollera vad som gäller för just din försäkring.

I det första fallet bör du kräva av din inneboende att hen skaffar sig en egen hemförsäkring för att du själv ska vara skyddad om denne orsakar en skada. I det andra fallet bör du snarast lägga till personen som medförsäkrad, detta går oftast att göra på mina sidor hos bolagets webbplats.

Om du hyr ut, vad gäller då?

Om du hyr ut din bostad gäller din hemförsäkrings grundläggande delar. Så skulle det bli ett inbrott eller börja brinna kommer du att få samma ersättning som om du bodde där.

Däremot täcker din stöldförsäkring inte stölder som görs av hyresgästen. Kravet för att det ska gälla är ju som du läst förut att tjuven tagit sig in olovligen.

Även olyckor, som om du orsakade dem, skulle täckts av din drulleförsäkring omfattas inte om din hyresgäst orsakat dem. Så en bra ide är att ta en depositionsavgift av din hyresgäst som denne får tillbaka om inga skador skett vid hyrestidens utgång.

Om du ofta hyr ut din bostad kan en uthyrningsförsäkring vara något att överväga. Den täcker även stölder som din hyresgäst gör samt har en allrisk för denne. Denna försäkring kan du få som ett tillägg och hos t.ex IF kostar den mellan 500 och 1 000 kr per år.

Om du blir oense med försäkringsbolaget?

Skulle ditt försäkringsbolag neka dig ersättning eller om du tycker att de vill ge för litet kan du överklaga deras beslut. Då du alltid ska få ett skriftligt beslut ska du noga läsa igenom detta för att se var du inte håller med dem.

Därefter är det dags att klaga:

Om tvisten rör en medicinsk bedömning ska du istället kontakta Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, Personförsäkringsnämnden eller Trafikskadenämnden.

Ett beslut hos ARN är inte tvingande för försäkringsbolagen, men de brukar följa deras rekommendation.

Sammanfattning

En hemförsäkring är en av de försäkringar du alltid bör teckna då den kan spara miljontals kronor för dig om det skulle vilja sig illa.

I din hemförsäkring ingår skydd för ditt lösöre och ett reseskydd som bland annat kan ersätta kostnader vid akut sjukdom eller olyckor under din resa, Den kan också ersätta vissa skadestånd, hjälpa dig med juridisk hjälp samt ge dig ersättning om du råkar ut för saker som misshandel eller sexualbrott.

Kostnaden för en hemförsäkring varierar, men om du bor i lägenhet kan du räkna med ett pris mellan 1 000 och 1 500 kr per år. Vad som påverkar priset är saker som hur mycket ditt lösöre är försäkrat för, var du bor och hur stor bostad du har.

För att få ner kostnaden bör du jämföra olika bolag, men ta hänsyn till vad som ingår och hur hög självrisk du får.

Är du student kan du hitta billigare hemförsäkringar som är anpassade för dig. Skulle du vara med i ett fackförbund behöver du oftast inte teckna en hemförsäkring, då detta ingår i din medlemsavgift.

Har du inneboende täcks denne hos vissa försäkringsbolag, hos andra måste hen teckna en egen försäkring. Vid uthyrning har du ett normalt skydd, men det täcker inte stöld eller oförutsedda olyckor. För att vara skyddad mot det behöver du en speciell uthyrningsförsäkring..

Slutligen har du rätt att få ett försäkringsärende prövat både internt, hos ditt försäkringsbolag, och externt hos Allmänna reklamationsnämnden samt i allmän domstol.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]

Fortsätt läsa